ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં 1510 પટાવાળા,ચોકીદાર વગેરે જગ્યાઓ પર ભરતી લાયકાત 10 પાસ

ગુજરાત હાઈકોર્ટે દ્વારા ગુજરાત રાજ્યની નીચલી અદાલતો માટે પટાવાળા વર્ગ-4 ની ભરતી , જેમાં પટાવાળા,ચોકીદાર, જેલ વાર્ડર, સ્વીપર, વોટર સર્વર, …

Read more